واژه نامه مدیریت دانش

توسط محسن روح الامین 3 سال agoهیچ نظری ثبت نشده
ماهان  /  مدیریت دانش  /  واژه نامه مدیریت دانش
واژه نامه مدیریت دانش

CKO
یک جایگاه سازمانی ار شد  برای فردی با مسئولیت های استراتژیک برای مدیریت دانش ( مدیر ارشد دانش )

CIO
یک جایگاه سازمانی ارشد برای فردی با مسئولیت های استراتژیک برای مدیریت اطلاعات و فن آوری اطلاعات ( مدیرارشد اطلاعات )

Data
یک مجموعه ای ازحقایق ، مفاهیم یا آمارها که می توانند برای تولید اطلاعات تحلیل شوند.

Data mining
یک روش برای تحلیل داده ها در پایگاه های بزرگ داده است که ارتباطات بین داده ها را شکل داده و الگوهاو روندها را آشکارا بیان می نماید.

Externalization
بیرونی سازی فرآیند تبدیل و ساخت دانش پنهان به دانش آشکار است . اصطلاح و  وابسته به آن داخلی نمودنInternalization می باشد.

Internalization
درونی سازی فرآیند تبدیل و جذب دانش آشکار به دانش پنهان .متضاد آن بیرونی سازی است .

        Knowledge based system(KBS)
یک سامانه رایانه ای که حاوی دانش آشکار و دانش پنهان بوده و صرفا” به منظور نتیجه گیری و استدلال در یک حوزه خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

Knowledge Flows
راههایی که دانش در تمامی جهات حرکت می کند، داخل و یا خارج سازمان.

یک اصطلاح عام که در معنای ساده به مفهوم تلاش گروهی در یک تیم کاری است.

Double_ Loop Learning
یادگیری زنده و پویا، آن نوع از یادگیری که ظرفیت های سازمان را افزایش و بسط می دهد ( سنگه 1995)

–          یادگیری راهبردی ( ماسون 1993 )

–          یادگیری سطوح بالاتر ( فیول و لی لس 1985)

–          آن نوع از یادگیری که موارد دانش پایه (Knowledge Based ) و شایستگی های خاص سازمان وروتین ها را تغییر می دهد.

–           

Implicit Learning
فرآیندی که در آن قصد برای یادگیری وجود ندارد . ( مشاهداتی که در آن فرد بصورت غیرفعال انجام می دهد،

–          یادگیری بدون آگاهی از نتیجه که بصورت غیرآشکار صورت می پذیرد و غالبا” به صورت دانش پنهان ذخیره می گردد.

Intellectual Assets Management
مدیریت دارائیهای فکری سازمان که با هدف بهبود عملکرد درسازمان صورت می پذیرد.

Intellectual Properties                          
دارائیهای مشهود فکری که توسط قانون مراقبیت میشوند. حق ثبت اختراع ، تجارت ، حق چاپ ، لیسانس هاو… دارائیهای ساختاری در سازمان هستند.

معماردانش(knowledge Architect ):
فردی است که مسئولیت تعریف و راهبری زیر ساخت های سازمانی و تفکری مربوط به خلق و نگهداری دانش را به عهده دارد.

مهندس دانش (knowledge Engineering ) :
فردی است که فرایند اکتساب دانش را برای تدوین و توسعه سیستم هوشمند شکل می دهد. در این فرآیند یک حجم وسیع و بزرگ دانش بر اساس حقایق و قوانین تنظیم می گردند.

تحلیل گر دانش(knowledge Analyst ): 
فردی است که پیشتیبانی مدیریت اطلاعات را برای تیم های دانش فراهم می سازد.در این زمینه از تحقیق تحلیلی بهره میبرد تا قادر باشد تیم های کسب و کار را پشتیبانی نماید.

مدیردپارتمان دانش(knowledge department manager 
فردی است که درک درست از نیازها و دارائیهای دپارتمانهای دانش را تدوین می نماید. هم چنین مدیریت ارتقاء ذخیره سازی و استفاده اثربخش از دانش را به عهده دارد.

هماهنگ کننده دانش(knowledge coordinator ):
فردی است که نه تنها ذخیره سازی و استفاده اثر بخش از اطلاعات داخلی را به عهده دارد.هم چنین تشخیص و نگهداری ارتباطات اطلاعات کسب و کار با منابع سازمان را انجام می دهد .تمامی تعاریف از هندبوک مدیریت دانش استخراج گردیده است .

 

دسته بندی ها :
  مدیریت دانشمقالات

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درخواست دمو | نظام پیشنهادات | مدیریت جلسات | طراحی سایت | شبکه اجتماعی سازمانی