دسته‌ها

پروژه های شبکه کامپیوتری

1- شبکه های ارتباطی و مخابراتی:
در دنیای امروز که فعالیتهای حیاتی هر سازمان با استفاده از بستر ارتباطی امکانپذیر است، سازمانها و ارگانها نیاز به ایجاد این بستر را بیش از پیش احساس می کنند. شرکت فناوران سپهر ماهان با رعایت تمامی استانداردها در حوزه شبکه های ارتباطی و مخابراتی دارای سوابق درخشان در طراحی و اجرا می باشد.

شبکه کامپیوتر

مزایای شبکه :
1- استفاده از منابع مشترک (اطلاعات ، نرم افزارها و سخت افزارها )
2- حذف محدودیتهای جغرافیایی
3- تبادل سریعتر و دقیقتر اطلاعات
4- صرفه جویی در هزینه ها
5- افزایش امنیت

 

پروسه طراحی شبکه
در شرکت فناوران سپهر ماهان، پروسه طراحی شبکه به دو قسمت طراحیPassive وActive به شرح
ذیل می باشد:

1- روند طراحیPassive
1-1- طرح ریزی
برگزاری جلسه با مسئولین و کارشناسان مربوطه جهت شناخت ابعاد ، کلیات پروژه و تعیین استراتژی طراحی پروژه
1-2- طراحی مفهومی ستون فقرات شبکه
در این مرحله شمای کلی شبکه ایجاد خواهد شد تا بتوان با استناد به آن شناخت دقیقتری به پروژه داشت .
1-3- طراحی تفضیلی
پس از تأیید طرح کلی از طرف کارفرما،در این فاز سعی خواهد شد با تفکیک پروژه به بخش های کوچکتر، طراحی تفضیلی در هربخش صورت گیرد. با توجه به حجم پروژه این بخش ها به تفکیک ذیل خواهند بود
1-3-1- قطعه بندی
در پروژه های با وسعت وتعدد ساختمان های زیاد سعی خواهد شد براساس پراکندگی ساختمانها، مدل ترافیک شبکه و برنامه توسعه آتی، کل وسعت شبکه ناحیه بندی شده وبه قطعات کوچکتر تقسیم شود. در ساختمان های هر قطعه، مراکز شبکه مشخص شده و از بین مراکز مشخص شده، مرکز با اهمیت تر به عنوان قطعه مرکزی علامت گذاری می شود.

1-3-2- Campus
ارتباط مراکز اصلی قطعه ها با مراکز اصلی شبکه در این گام طراحی می شود. در این فاز Backbone اصلی شبکه طراحی وقطعه ها از طریق مرکز اصلی انتخاب شده در این فاز به یکدیگر متصل می شوند.
1-3-3- آماده سازی طرح پیشنهادی(Proposal) و لیست تجهیزات و قیمت(LOM,LOP)
پس از تأیید طرح تفضیلی، مستندات آن درقالب یک طرح جامع پیشنهادی به همراه لیست قیمت، نقشه ها و زمانبندی به کارفرما اعلام می شود.

2- روند طراحیActive
2-1- برآورد نیازها ،خواسته ها و بودجه: در قدم اول با درنظر گرفتن پارامترهای زیر،سعی خواهد شد با برگزاری جلسات رایزنی باکارفرما وانجام بازدیدهای اولیه، اطلاعات اولیه شامل نیازها ، خواسته ها وبودجه در نظرگرفته شده برای پروژه مشخص شود.
2-2- زمان پاسخ(Response Time)
فاصله زمانی ما بین وارد کردن دستور در یک دستگاه میزبان و دریافت پاسخ آن.
2-3- حجم ترافیک موردنیاز(Throughput)
حجم ترافیکی که به وسیله سرویس ها یا برنامه های مختلف کاربردی ایجاد می شود و از یک نقطه در شبکه تا نقطه ای دیگر انتقال می یابد.
2-4- میزان پایداری شبکه(Reliability)
مشخص نمودن حساسیت و اهمیت کارکرد بدون خطای شبکه با توجه به سرویسهایی که برآن تکیه خواهند نمود.
2-5- دسته بندی ونحوه توزیع گروه های مختلف کاربری(User Community Profiles)
2-6- انتخاب توپولوژی ها وتکنولوژی های مناسب
در این گام براساس برآوردهای انجام شده،نوع توپولوژی شبکه مشخص می شود.
2-7- مدل کردن بارکاری شبکه و شبیه سازی رفتارشبکه در بارکاری موردنظر
مدل کردن بارکاری عبارت است از تعیین ترافیک شبکه برای کاربران، سرویس های موردنظر وتوپولوژی درنظرگرفته شده.
2-8- آماده سازی طرح پیشنهادی(Proposal) و لیست قیمت (LOP)
مستندات درقالب یک طرح جامع پیشنهادی به همراه لیست قیمت به کارفرما اعلام می شود.

3- روند اجرا در واحد پروژه (Project Management) :

این واحد پس از عقد قرارداد اجرا، فعالیت خود را در پروژه شروع خواهد کرد. روند کار به شرح
ذیل می باشد:
3-1- معرفی مدیر پروژه،سرپرست اجرا و اسامی تیم اجرا به صورت کتبی به کارفرما.
3-2- زمان بندی برای ارسال تجهیزات به محل پروژه و تجهیز کارگاه.
3-3- آماده سازی صورت جلسه های تحویل کالا.
3-4- هماهنگی با کارفرما وپیمانکار مجری طرح.

3-5- کنترل مالی و زمانبندی اجرای پروژه مطابق با قرارداد.
3-6- هماهنگی برای تست نهایی و تحویل پروژه به کارفرما.

4- روند مستندسازی: (Documentation)
شماتیک برداری از پروژه:
سعی خواهد شد با استفاده از نرم افزارMicrosoft Visio ، شمایی از جزء به جزء پروژه آماده شود. این شماتیک برداری شامل موارد ذیل خواهد بود:
4-1- شمای پلان طبقات ساختمان
4-2- شمای ستون فقرات داخل از ساختمان( Intra-building Backbone)
4-3- شمای ستون فقرات خارج از ساختمان (Campus) Intra-building Backbone
4-4- شمای رک ها و آرایش Patch Panelها و سوئیچ ها وتجهیزات امنیتی در آنها
4-5- شمای محل فیزیکی ایستگاه های کاری به تفکیک فعال و غیرفعال به همراه شماره گذاری آنها
4-6- شمای محل عبور ترانک ها و لوله ها در پروژه
4-7- برچسب گذاری(Labeling)
4-8- آماده سازی شناسنامه برای هرایستگاه کاری
4-9- آماده سازی اسناد تست

درخواست دمو مدیریت پروژه مدیریت جلسات شبکه اجتماعی